Bài hát: Rạng rỡ Việt Nam

Chương trình văn nghệ đón trường chuẩn quốc gia